Loading...
หลักสูตร (Programs)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทยของประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่เรียกว่า “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework : TQF : HEd) โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของสากล และมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนสมรรถนะในการทำงานทัดเทียมกับบัณฑิตของนานาชาติ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ดังนี้