Loading...

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 • ตารางสอบกลางภาค ภาค 1-2/2561
 • ตารางสอบไล่ ภาค 1-2/2561
 • ตารางสอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2561
 • ปฏิทินการศึกษา 61

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกำหนดการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • ระดับบัณฑิตศึกษา ทวิภาค
 • ระดับบัณฑิตศึกษา ไตรภาค

กำหนดการทำวิทยานิพนธ์

 • สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 2561
 • วิธีการจดทะเบียนศึกษา
 • สำนักทะเบียน
 • โปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา