เปลี่ยนภาษา:  English

แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น จากการคัดเลือกรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียง ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น จากการคัดเลือกรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียง ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

📜 ความเป็นมา
กลุ่มสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติได้ก่อตั้งขึ้นโดย นายเฉลิมรัช นนทะภา (ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553) ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษ) และได้ร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดสอนทบทวนในรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงระดับประเทศ ในต่างจังหวัด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้
1. โครงการจัดสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2. โครงการจัดสอนทบทวนวิชาทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้สอบ O-NET ระดับชาติ
3. โครงการค่ายบันไดสู่ประตูเหลืองแดง
5. โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร
6. โครงการจัดอบรมปฏิบัติการและบริการวิชาการให้กับบุคคลภายในและนอก

โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน ดังนี้
1. ผศ.บุปผา ไกรสัย
2. ผศ.รวมพร สิทธิมงคล
3. ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์
4. อ.ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล
5. คุณกาญจนา ทองเต็ม