เปลี่ยนภาษา:  English

คณวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะฯ ทุกท่าน ที่ข้อเสนอการวิจัยฯ ของประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ แผนงานสําคัญ Zero Waste Thailand

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

ที่ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสําคัญ ของประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประจําปีงบประมาณ 2563

แผนงานสําคัญ Zero Waste Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563