เปลี่ยนภาษา:  English

แนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตร ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

แนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โดยมีผลตั้งแต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

แนวทางปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผลตั้งแต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

📌ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้การขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปโดยเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการขอแจ้งแนวทางปฏิบัติกรขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต้องยื่นคำร้อง พร้อมเหตุผล/ความจำเป็นในการขอรับปริญญาบัตรฉบับจริงก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อคณะ

2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ต้องยื่นคำร้อง พร้อมเหตุผล/ความจำเป็นในการขอรับปริญญาบัตรฉบับจริงก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อคณะ ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงอย่างน้อย 2 เดือน ยกเว้นกรณีบัณฑิตมีเหตุความจำเป็นต้องขออนุมัติรับใบปริญญาเร่งด่วนให้ยื่นคำร้องต่อคณะเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะไม่สามรถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในภายหลังได้