เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง โทร 0-2564-4440 ต่อ 2021 E-mail: junphuang@gmail.com

ยื่นข้อเสนอได้ตลอดปี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เปิดรับข้อเสนอทุนกลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management) ตามกรอบวิจัยที่เป็นวาระแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตลอดทั้งปี

(18/09/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง ธันวาคม 2563

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)

(31/10/2563)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับข้อเสนองบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผ่านหน่วยงาน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)

(7/11/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง พฤศจิกายน 2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรม (P1)-(P3)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(26/10/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง ตุลาคม 2563

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2020 (รอบ 2)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับข้อเสนอทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง กันยายน 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (s-curve)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

(18/09/2563)

< . . 1 . . >

 <   1   >