เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง โทร 0-2564-4440 ต่อ 2021 E-mail: junphuang@gmail.com

ยื่นข้อเสนอได้ตลอดปี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เปิดรับข้อเสนอทุนกลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management) ตามกรอบวิจัยที่เป็นวาระแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตลอดทั้งปี

(18/09/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

(14/01/2564)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง มกราคม 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระบบพื้นที่ (บพท.) เปิดรับข้อเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.

(31/12/2563)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

(16/12/2563)

รัฐบาลเยอรมัน (Germany’s Ministry for Economic Cooperation and Development – BMZ) ร่วมกับ The German Academic Exchange Service (DAAD) , Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) , the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อการพัฒนางานวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ได้ประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2564

(13/12/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง ธันวาคม 2563

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนโครงการรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(04/12/2563)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

(06/12/2563)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

จํานวน 8 ประเภททุน ดังนี้

  1. ทุนศาสตราจารย์ดีเด่น
  2. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
  5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
  6. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  7. ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.)
  8. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)

(30/11/2563)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)

(31/10/2563)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับข้อเสนองบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผ่านหน่วยงาน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)

(7/11/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง พฤศจิกายน 2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรม (P1)-(P3)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(26/10/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง ตุลาคม 2563

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2020 (รอบ 2)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับข้อเสนอทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

(18/09/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง กันยายน 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (s-curve)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

(18/09/2563)

< . . 1 . . >

 <   1   >