SCI-TU กับ School of Computing, Dublin City University ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนางานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

3 ก.พ. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันนี้ (3 ก.พ. 66) รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ School of Computing, Dublin City University ประเทศไอร์แลนด์ โดยผู้แทนคือ Assoc.Prof.Dr.Cathal Gurrin, Deputy Head of the School of Computing

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ พัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดโครงการร่วมกันของทั้งสองสถาบัน เพื่อเป็นการนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และเป็นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปต่อยอดในสายงานอาชีพและเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

.