SCI-TU ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1

4 ส.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) ณ ห้อง S-106 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าไ้ดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU กล่าวเปิดโครงการ ลำดับถัดมาเป็นการบรรยายเรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกาเรียนการสอนของนักศึกษา สถานภาพทางวิชาการ และทุนประเภทต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และปิดท้ายด้วยการเสวนาจากรุ่นพี่ ในหัวข้อ การใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การขอทุนการศึกษา และการทำวิจัยและการจบการศึกษา

ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรม นักศึกษาเข้าพบหลักสูตร โดยแยกตามสาขาวิชาของแต่ละหลักสูตร

.