เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS 64 รอบ 1.2 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 2

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

TCAS 64 รอบ 1.2
แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 2

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

TCAS 64 รอบ 1.2 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 2

จำนวนรับ 193 คน

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th
ระหว่างวันที่ 5 – 19 มกราคม 2564
– เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
– ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.
ชำระเงินผ่านระบบ smart Bill payment ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
– ระหว่างวันที่ 5 – 19 มกราคม 2564 ตามเวลาทาการของธนาคาร
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง โดยยื่นคาร้องขอตรวจสอบสิทธิ์
– วันที่ 20 – 21 มกราคม 2564