Change Language:  ภาษาไทย

DOCTOR LEVEL PROGRAMS

Chemistry (International Program)

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์กำหนด ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้าให้ทางกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

TOEFL (Paper-based)หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 500

TOEFL-CBT (Computer-based Program)  173 

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 61

TU-GET  500

IELTS  6.0

(4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (2) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครมีศักยภาพสูงในการวิจัย เช่น การรับรางวัลจากผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยหลักฐานผลงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 400

TOEFL-CBT (Computer-based Program) 97

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 32

TU-GET 400

IELTS 4.5

(5) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต:

หลักสูตรกำหนดนักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง องค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

แบบที่ 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)     6  หน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์                                                 48  หน่วยกิต

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัย (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1  หน่วยกิต
2) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6  หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์                                                72   หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท (จำนวนรวม 48 หน่วยกิต) 20,300 บาท

 • แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี (จำนวนรวม 72 หน่วยกิต) 21,700 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 นางสาวสมจินตนา พุทธมาตย์
เจ้าหน้าที่ช่วยงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
 psomchin@tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 yuthana_t@sci.tu.ac.th

 0-2564-4440-59 ต่อ 2409

 

Description
This doctor of philosophy in chemistry (international) program strives to produce high-quality doctors possessing knowledge and expertise along with leadership in bringing about social change who possess knowledge and competence in research, development, and application of technologies to improve science and technology for the benefit and consistently with the needs of the nation and the world and to create pure and applied scientific research that will lead to sustainable social and national development accepted in the labor and professional markets on the international level.
The program is a research-oriented program which requires a minimum of three years to complete and four years for master and bachelor level graduates, respectively. For research in this department, the program supports research by providing students with advanced research tools such as LCMS, GCMS, XRD, AAS, ICP-OES, and other research tools. During the program, students will receive opportunities for support in conducting one year of research in another country in order to develop research skills.
Target Occupations After Graduation
 • Researcher, scientist.
 • Professor at an institution of higher education.
 • Product quality controller in the chemical industry.

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม มีประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศและของโลก รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั้งบริสุทธิ์และประยุกต์เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดแรงงานและวงการวิชาชีพระดับสากล

หลักสูตรเป็นหลักสูตรเน้นวิจัย ใช้เวลาศึกษาขั้นต่ำ 3 ปี และ 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาตรีตามลำดับ ในการทำวิจัยที่สาขาวิชา หลักสูตรมีการสนับสนุนการวิจัยโดยจัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงไว้ให้นักศึกษา เช่น LCMS, GCMS, XRD, AAS, ICPOES ตลอดเครื่องมือวิจัยอื่นๆ โดยระหว่างศึกษานักศึกษาจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานวิจัย

หัวข้องานวิจัย

 • รากฐานทางคณิตศาสตร์
 • พีชคณิต
 • คณิตศาสตร์เชิงการวิเคราะห์
 • เรขาคณิต
 • ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงอนุพันธ์
 • เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและทฤษฎีกราฟ
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 • นักควบคุมประกันคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมเคมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์กำหนด ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้าให้ทางกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

TOEFL (Paper-based)หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 500

TOEFL-CBT (Computer-based Program)  173 

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 61

TU-GET  500

IELTS  6.0

(4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (2) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครมีศักยภาพสูงในการวิจัย เช่น การรับรางวัลจากผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยหลักฐานผลงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 400

TOEFL-CBT (Computer-based Program) 97

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 32

TU-GET 400

IELTS 4.5

(5) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต:

หลักสูตรกำหนดนักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง องค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

แบบที่ 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)     6  หน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์                                                 48  หน่วยกิต

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัย (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1  หน่วยกิต
2) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6  หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์                                                72   หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท (จำนวนรวม 48 หน่วยกิต) 20,300 บาท

 • แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี (จำนวนรวม 72 หน่วยกิต) 21,700 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 นางสาวสมจินตนา พุทธมาตย์
เจ้าหน้าที่ช่วยงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
 psomchin@tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 yuthana_t@sci.tu.ac.th

 0-2564-4440-59 ต่อ 2409