Change Language:  ภาษาไทย

DOCTOR LEVEL PROGRAMS

Doctor of Philosophy in Mathematics (International Program)

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-24 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิสมัครได้
 • ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  – IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • ในกรณีท่ีผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีความโดดเด่นใน เร่ืองคุณสมบัติการศึกษา มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการได้ระดับดีมาก ซึ่ง หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถรับเข้าศึกษาได้แบบมีเงื่อนไขโดยถือว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ คือ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  – IELTS 4.5 ขึ้นไป
  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต:

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 25,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คุณมาลัย แก้วกลิ่น
 089–775–2636
 malai@mathstat.sci.tu.ac.th
 TU-Ph.D.-Mathematics

 

 

Description
At present, the country’s social, economic and educational situations are constantly changing due to rapid economic, political, social, technological and cultural changes taking place as a result of globalization. These changes have resulted in the enhancement of sciences and technologies, which are increasing demand for people who are knowledgeable in theoretical and applied mathematics. Because the Department of Mathematics and Statistics of the Faculty of Science and Technology recognizes this demand, the department has launched the Doctor of Philosophy in Mathematics to enhance knowledge development capabilities and mathematics capabilities of doctor of philosophy students in line with international standards.
Doctors of philosophy who complete this program can work as professors, researchers, scientists and consultants at academic or business institutions.
Research Topics
 • Foundations in Mathematics
 • Algebra
 • Analytical Mathematics
 • Geometry
 • Mathematical Modeling and Differential Equations
 • Optimization Techniques and Graph Theory
 • Numerical Analysis
 • Physics Mathematics
Target Occupations After Graduation
 • Instructor on any level.
 • Researcher working at an academic or research institution.
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ
 • Researcher or academic working at a business.
 • Academic consultant working at an academic institution or business.

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

หัวข้องานวิจัย

 • รากฐานทางคณิตศาสตร์
 • พีชคณิต
 • คณิตศาสตร์เชิงการวิเคราะห์
 • เรขาคณิต
 • ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงอนุพันธ์
 • เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและทฤษฎีกราฟ
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • อาจารย์ทุกระดับชั้น
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ
 • ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-24 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิสมัครได้
 • ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  – IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • ในกรณีท่ีผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีความโดดเด่นใน เร่ืองคุณสมบัติการศึกษา มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการได้ระดับดีมาก ซึ่ง หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถรับเข้าศึกษาได้แบบมีเงื่อนไขโดยถือว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ คือ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  – IELTS 4.5 ขึ้นไป
  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต:

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 25,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คุณมาลัย แก้วกลิ่น
 089–775–2636
 malai@mathstat.sci.tu.ac.th
 TU-Ph.D.-Mathematics