เปลี่ยนภาษา:  English

Doctor of philosophy program 

Computer science (Bilingual program)

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 25  หรือ
 • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  ประจำหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Curriculum Structure:

แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่

 • Dissertation            48 credits

  Total                     48 credits

  Plan 2.1 Coursework track

  Required Courses    8 credits

  Elective Courses      9 credits

  Dissertation           36 credits

  Total                    53 credits

 • รายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดย อักษรย่อ ฟ / PC  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาฟิสิกส์ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฟ. 871 สัมมนา 1                                       1(0-3-6)

 PC 871 Seminar 1

ฟ. 872 สัมมนา 2                                       1(0-3-6)

 PC 872 Seminar 2

ฟ. 901  วิทยานิพนธ์                                  48(0-0-144)

PC 901 Dissertation

Tuition Fee:

 • 27,300 bath per semester

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

Program desrciption

This Ph.D. program in Computer Science was specifically designed by faculty members with high research expertise in various research areas such as Artificial Intelligence, Computer and Network Systems, Data Science, and Software Engineering to get on the rapid advance of these knowledge and technologies. The curriculum aims to cultivate highly skilled and well trained researchers that can discover new knowledge, invent new technologies, and drive Thai digital society toward the leading edge and global presence.

 This program has two plans of study: Plan 1.1 with no coursework and only focus on research and dissertation, and Plan 2.1 that requires coursework together with dissertation. Both plans require full-time study of at least 6 regular semesters and no more than 12 regular semesters.

Research Topic

Students will be trained to be keen on research methodology for Computer Science fields, technical writing and seminar discussion of cutting edge international research advance in the fields. This program also allows students to choose their choices of elective courses to study deeply into various focused fields (Computer and Network Systems, Software Engineering, Artificial Intelligence, Computer Graphics and Multimedia, Data Science).  Examples of these courses are:

 • Internet of Things Technologies
 • Cyber Security and Privacy
 • Parallel and Accelerated Computing
 • Cloud Computing and Software-Defined Infrastructure
 • Model-based Software Engineering
 • User Experience Engineering
 • Computer Vision
 • Advanced Artificial Intelligence
 • Big Data Storage and Analytics

Occupation

 • Computer Scientists and Researchers
 • University Lecturers
 • System Analysts
 • Software Developers
 • IT specialists
 • Managers of an IT Project
 • Managers of a Software Development Project
 • Managers of an IT department
 • Consultants
 • Big Data Analysts
 • System Administrators for Cloud Data Center or large-scale computer systems
 • Software Engineers
 • Data Recovery Planners

Internship

Students may have opportunities to do a research exchange visit with leading domestic and international academic and research institutes that have long collaboration with faculty members such as NECTEC (Thailand), INESC TEC (Portugal), AIST (Japan), NCHC (Taiwan), UCSD and UF (USA).