การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพังแหร

8 ต.ค. 2021 | Blog

อ.ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ กับรายงานสารกัญชาใน “พังแหร” พืชสมุนไพรไทย เป็นครั้งแรกของโลก และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Cannabinoids from inflorescences fractions of Trema orientalis

พังแหรเป็นพืชสมุนไพรในวงศ์กัญชามีการกระจายพันธุ์ในทุกเขตภูมิพฤกษ์ของประเทศไทยออกดอกได้ตลอดทั้งปีทุกส่วนของพืชมีการนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านเกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อ คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พฤกษเคมี และฤทธิ์ของสารสกัดและ
สารสำคัญที่มีต่อแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยา โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าสารสกัดจากแต่ละส่วนอาจแสดงการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นบ้าน โดยเฉพาะส่วนช่อดอกที่มีรายงานการใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU