เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด  13 หลักสูตร

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “วิชาการเด่น เน้นการค้นคว้า บูรณาการวิจัย” มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลักสูตรมีกลุ่มวิชาเรียนที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพีชคณิต กลุ่มคณิตศาสตร์วิเคราะห์ กลุ่มคณิตศาสตร์ดิสครีต กลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์ และกลุ่มคณิตศาสตร์คณนา เพื่อให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าความรู้ รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากในหลักสูตร และจากข้อมูลที่มีอยู่มากมายในโลกยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษาและการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ให้มีความสารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาและค้นคว้ากับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางโกลจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ทางสถิติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การเลือกวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม และการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยมีจุดเด่นคือ มีการศึกษาเชิงลึกสำหรับวิชาด้านทฤษฎี มีกรณีศึกษาสำหรับวิชาด้านการประยุกต์ ฝึกทักษะการคำนวณเชิงสถิติด้วยภาษาโปรแกรมชนิดต่างๆ เพื่อรองรับงานด้านวิทยาการข้อมูล ฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาเชิงสถิติกับงานวิจัยจริง รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่สอนและฝึกฝนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ มีผลงานวิจัย มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือ กระบวนทัศน์ ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง และศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้ทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานตำแหน่ง อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านฟิสิกส์ในระดับสูง ศึกษาเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์คลาสสิก ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงสถิติ วิธีการทางคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ ที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยและบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 หมวดวิชาให้เลือก คือ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยขอบเขตงานวิจัย เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชไร่และพืชสมุนไพร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร  การจัดการดินและธาตุอาหาร การจัดการจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีอาหารสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ การพัฒนาคุณภาพเนื้อและไข่ไก่ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 10 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการจัดการองค์กรและสังคม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาจะได้เรียนการวางแผนการทดลองงานวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และวิชาที่ก้าวทันวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อนำไปต่อยอดทำงานในตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน นักวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วางแผนและควบคุมการผลิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร จากความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีทักษะพิเศษด้านการสื่อสารอย่างผู้นำ มีระบบคิดแบบนวัตกรรม มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อสร้างบุคลากรทางนวัตกรรมอาหารระดับผู้นำให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารได้ตรงความต้องการของลูกค้าเเละสร้างคุณค่าให้เเก่สังคมได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองตามความสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเน้นทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เน้นการศึกษาแบบบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและบำบัดมลพิษ อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปช่วยลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีบุคลากรที่ช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาด้านนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น ต้องพึ่งเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อนำมาใช้กระจายทรัพยากรจากศูนย์กลางไปสู่ภูมิภาคและชนบท ศึกษาการวิเคราะห์ ดัดแปลงประยุกต์ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประเทศอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ ศึกษาเกี่ยวกับวิชากระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง ทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุ การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น โลหะผสมเชิงอุตสาหกรรม วัสดุเซรามิกขั้นสูงและการประยุกต์ การเคลือบผิวและการดัดแปรพื้นผิวพอลิเมอร์ เป็นต้น หลักสูตรมุ่งผลิตนักวิจัยที่มีศักยภาพ มีผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวัสดุในหลายอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ เรียนเฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดดเด่นทางด้านวิชาการด้วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สร้างผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทันต่อสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพในสายวิชาการและการวิจัย อาชีพในภาคอุตสาหกรรม เช่น นักดูแลระบบและเครือข่าย นักวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งเว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ประกอบการ Tech Start up ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรนานาชาติ มุ่งเน้นผลิตมหบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ วิชาในหมวดเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ ปิโตรเคมี เคมีพอลิเมอร์ และเคมีอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก สร้างเสริมประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินงานวิจัย สู่การพัฒนาหรือการสร้างวิทยาการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม