เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

ปันประสบการณ์เรียนรู้

พฤษภาคม 2563

กัญจน์พิชชา บุญเรืองยศศิริ (กัน) สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4

สุมนต์ วงษ์ศรี (นิว) สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวชุติมา เผือกสวัสดิ์ (เต็ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

แสงรัศมี มีประวัติ (น้ำหวาน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที 4

กุมภาพันธ์ 2563

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชมภูไพร ชมภูแสง (ดีน่า) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

สุทธินัย กล่ำสกุล (บอส) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ชั้นปีที่ 2

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1