Loading...

FEATURED STORIES

SCI - TECH TU RUN วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน

SCI - TECH TU RUN 2020 วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน วันที่ 29 มีนาคม 2563 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://www.berving.com/ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

MOREDETAIL
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย กับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมบริหาร คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักวิจัยเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการขอทุนวิจัย Flagship 63”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช บรรยายหัวข้อ “แนวทางการขอทุนวิจัย Flagship 63” การเตรียมตัวเขียนโครงการวิจัยเพื่อ ยื่นขอทุนวิจัย Flagship 63  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง  ห้อง S - 208 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

โอกาสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ/หลักสูตร สามารถเลือกเรียน หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป สามารถอ่านรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://acrd.tu.ac.th/course/

Youtube : มาทำความรู้จักหลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันเถอะ

Youtube VDO
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

วท.301 วิชาเลือกน่าเรียน เทอม 2/2562

วท.301 วิชาเลือกน่าเรียน เทอม 2/2562 💡 รู้หรือไม่! วิชา "วท.301 การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็น 1 ในรายวิชาความรู้พื้นฐานของหลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เรียนวิชานี้จะให้อะไรกับเราบ้างนะ? คลิ๊กเข้ามาเลย

MOREDETAIL
Activities
ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ "WANASEA"

ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ WANASEA เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และทรัพยากรธรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

MOREDETAIL
โครงการ "Summer Program MAHOROBA2020"

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "Summer Program MAHOROBA2020" จาก Nara Woman's University, Japan ส่งใบสมัครได้ที่ อ.ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล (yok_japan@yahoo.com) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

MORE DETAIL

VDO

หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
MOREDETAIL
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (TU Science Orientation 2019)
MOREDETAIL
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สัมภาษณ์พิเศษ "วันน้ำโลก" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก งานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ถึงความสำคัญของน้ำกับชีวิตมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชนอย่างไร

MOREDETAIL
!!!!นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ของกล้วยและมะม่วงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ!!!!

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ฟิล์ม ทู ฟลาย โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลไม้ ป้องกันโรค เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

MOREDETAIL