Loading...

FEATURED STORIES

มธ.หารือกับ Technological University Dublin ประเทศ Ireland พูดถึงความเป็นไปได้ในการความร่วมมือด้านการศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือแลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขา Business, Hospitality, Science, Engineering กับ  Technological University Dublin ประเทศ Ireland ณ ห้องรับรอง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ Prof. Kazimierz Strzalka และ Prof. Wen-Chien Lee

วันนี้ (25 ตุลาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี อ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิรมล ศากยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมต้อนรับ Prof. Kazimierz Strzalka จาก Jagiellonian University, Poland และ Prof. Wen-Chien Lee จาก National Chung Cheng University, Taiwan

MOREDETAIL
วิทยาการประกันภัย จัดโครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เรียนที่ใช่ ได้อาชีพที่ชอบ"

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เรียนที่ใช่ ได้อาชีพที่ชอบ" ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้วิทยากร ยังได้ มอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติอีกด้วย

MOREDETAIL
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดี

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) คุณภัทรน์ ธนพลธรภัทร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร ในโอกาสที่เป็นศิษย์คณะฯ รุ่นที่ 1 เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 10 พร้อมทั้งพูดคุยแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในความร่วมมือต่างๆ

MOREDETAIL
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS'63 รอบที่ 1 Portfolio

🙋‍♀🙋‍♂มาแล้ว!!!รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 🏣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #TCAS63 #SCITU #SCITU63 #THAMMASAT

MORE DETAIL
Activities
"Thammasat Open House 2019" 6-7 NOV 2019

ภาพบรรยากาศ บูธคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่งาน Thammasat Open House 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต . บูธคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ใกล้ๆเวทีใหญ่ . เข้าร่วมงานฟรี!

MOREDETAIL
เรียนวิทย์ฯ คิดแบบผู้ประกอบการ เปิดสอนแล้ว สำหรับวิชาเลือกใหม่ล่าสุด “วท. 301”

เรียนวิทย์ฯ ก็มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการได้! เปิดสอนแล้ว สำหรับวิชาเลือกใหม่ล่าสุด “วท. 301” การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Entrepreneurship in Science and Technology) 

MOREDETAIL
WMF MEETS ASIA BANGKOK 2020

VDO

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (TU Science Orientation 2019)
MOREDETAIL
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สัมภาษณ์พิเศษ "วันน้ำโลก" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก งานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ถึงความสำคัญของน้ำกับชีวิตมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชนอย่างไร

MOREDETAIL
!!!!นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ของกล้วยและมะม่วงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ!!!!

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ฟิล์ม ทู ฟลาย โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลไม้ ป้องกันโรค เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

MOREDETAIL