Loading...

FEATURED STORIES

การบรรยายพิเศษ "Innovative methods for viral detection and discovery in genomic and metagenomic data"

การบรรยายพิเศษ "Innovative methods for viral detection and discovery in genomic and metagenomic data" โดย Associate Professor Dr. Arthur Gruber วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสันทนาการ (ห้องกระจก) อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MOREDETAIL
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ในชื่อ "วิทยาศาสตร์นิรมิตอนาคต"
Science Designates The Future"

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 231 (ห้องประชุม 1000 คน) อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
!!!!รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ!!!!

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ (SCI-BUSINESS) ระดับชั้นนำของเอเชีย

งานวิจัย

งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครพนักงาน

Activities
!!!!เตรียมตัวให้พร้อม!!!!!

แล้วมาพบกันที่งาน Thammasat Open House 2019 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าร่วมงานฟรี!!!!

MOREDETAIL
!!!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี!!!!!

โครงการปริญญาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) คลิก

MOREDETAIL
WMF MEETS ASIA BANGKOK 2020

VDO

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สัมภาษณ์พิเศษ "วันน้ำโลก" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก งานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ถึงความสำคัญของน้ำกับชีวิตมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชนอย่างไร

MOREDETAIL
!!!!นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ของกล้วยและมะม่วงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ!!!!

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ฟิล์ม ทู ฟลาย โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลไม้ ป้องกันโรค เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

MOREDETAIL