Loading...

FEATURED STORIES

SCI - TECH TU RUN วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน

SCI - TECH TU RUN 2020 วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน วันที่ 29 มีนาคม 2563 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://www.berving.com/ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

MOREDETAIL
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มธ. กับ อี-ซี.โอ.พี และกสิกร แล็บส์

วันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสินีนาฎ คำวงค์ปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อความทำความร่วมมือทางด้านวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมบริหาร คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Youtube VDO
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย กับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมบริหาร คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักวิจัยเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการขอทุนวิจัย Flagship 63”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช บรรยายหัวข้อ “แนวทางการขอทุนวิจัย Flagship 63” การเตรียมตัวเขียนโครงการวิจัยเพื่อ ยื่นขอทุนวิจัย Flagship 63  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง  ห้อง S - 208 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MOREDETAIL
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี "ทุนกล้ายูงทอง"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี "ทุนกล้ายูงทอง"

MOREDETAIL
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2563

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มีนาคม 2563

MoreDetail
โครงการ "Summer Program MAHOROBA2020"

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "Summer Program MAHOROBA2020" จาก Nara Woman's University, Japan ส่งใบสมัครได้ที่ อ.ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล (yok_japan@yahoo.com) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

MORE DETAIL

VDO

หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
MOREDETAIL
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (TU Science Orientation 2019)
MOREDETAIL
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MOREDETAIL
สัมภาษณ์พิเศษ "วันน้ำโลก" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก งานสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ถึงความสำคัญของน้ำกับชีวิตมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการน้ำเสียร่วมกับชุมชนอย่างไร

MOREDETAIL
!!!!นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ของกล้วยและมะม่วงด้วยวิธีการทางธรรมชาติ!!!!

สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ฟิล์ม ทู ฟลาย โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลไม้ ป้องกันโรค เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

MOREDETAIL