เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด  9 หลักสูตร อีกทั้งยังมีทุนการศึกษา ทุนวิจัย หลากหลายทุนรองรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ ซึ่งนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในสาขาฟิสิกส์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ เนื้อหาที่นำเสนอต้องผ่านการสรุปผลเชิงวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อทางฟิสิกส์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ โดยใช้บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน, นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์, อาชีพอิสระ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการพื้นฐาน, การจัดการสิ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการ, การจัดการทรัพยากรน้ำผิวดิน, การจัดการทรัพยากรป่าไม้และพรรณพืช, การจัดการทรัพยากรดิน, การจัดการสิ่งแวดล้อม เชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาเอกที่สามารถค้นคว้าวิจัย วางแผนจัดการ และแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทางด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และอุตสาหกรรม เนื่องจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด รวมทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรเปิดสอนวิชารายวิชาและดำเนินงานวิจัยหลากหลายด้าน (รายละเอียดในหัวข้องานวิจัย) โดยให้ความรู้ที่ทันสมัย และแง่มุมเชิงลึก

นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพหลากหลายด้านเช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา,นักวิจัย, นวัตกร, นักปรับปรุงพันธุ์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการ และภาคอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร และที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอาหาร, เคมีกลิ่นรส, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง, จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง, จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในอาหารขั้นสูง, สารพิษในอาหาร, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง เป็นต้น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในฝ่ายต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอน การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร การให้คำปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ การขาย และการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาปัญหาพิเศษทางเคมี, เคมีแนวหน้า, ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการความเสี่ยง, การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์, โครงสร้างสารอินทรีย์, โครงสร้างและหน้าที่ระดับโมเลกุล เป็นต้น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการ, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, รับราชการในภาครัฐหรือทำงานวิจัยระดับสูงในภาคอุตสาหกรรม, ผู้บริหาร, นักธุรกิจ, หรือประกอบอาชีพอิสระ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ในปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง อาจารย์, นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์, ที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออกแบบให้ตอบรับกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหลากหลายด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพร้อมจะเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป หลักสูตรมีแผนการเรียนการสอน 2 ลักษณะ คือ แบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ และ แบบที่มีการศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกฝนระเบียบวิธีวิจัยสำหรับหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนเชิงวิชาการ และการสัมมนาอภิปรายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว หลักสูตรมีรายวิชาในหลากหลายหมวดวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเชิงลึกได้ตามความสนใจ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย วิทยาการข้อมูล อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม