ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลทางการแพทย์อัจฉริยะ ขนาดใหญ่ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดทรัพยากรเพื่อการประมวลผลทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)