เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

บันทึกนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ออนไลน์ (Virtual)

นางสาวสุชานาถ มั่งคั่งเจริญ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound แบบ Virtual กับ National Taipei University (NTPU) ประเทศใต้หวัน (07/07/2563 – 26/08/2563)

ทวีปเอเชีย

นางสาวสุชานาถ มั่งคั่งเจริญ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Taipei University (NTPU) ประเทศใต้หวัน (07/07/2563 – 26/08/2563)

นายปริญญา บุญเอี่ยม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)      ประเทศญี่ปุ่น (20/01/2563 – 06/03/2563)

นายเอกรินทร์ จ่าเมือง นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)        ประเทศญี่ปุ่น (20/01/2563 – 06/03/2563)

นายยุทธนา บุญปาลิต นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)        ประเทศญี่ปุ่น (05/06/2562 – 07/08/2562, 25/08/2562 – 15/09/2562)

นายศิวกร สุวรรณจินดา นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)        ประเทศญี่ปุ่น (05/06/2562 – 07/08/2562, 25/08/2562 – 15/09/2562)

นายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ (10/08/2562 – 25/08/2562)

นางสาวภัณฑิรา จํารูญโรจน์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ (10/08/2562 – 25/08/2562)

นางสาวฐิติมา เกษาหอม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Gyeongsang National University ประเทศเกาหลีใต้ (30/03/2562 – 26/04/2562)

ทวีปอเมริกาเหนือ

นางสาวปาริชาต ภัทรพานิชชัย นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ University of Regina ประเทศแคนาดา (09/2562 – 07/2563)

ว่าที่ ร.ท. เฉลิมรัช นนทะภา นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ York University ประเทศแคนาดา (01/10/2562 – 25/03/2563)

นางสาวนันท์ณภัส บันลือสมบัติกูล นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ University of Florida และ UC San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา  (30/03/2560 – 08/05/2560)

ทวีปยุโรป

นางสาวดาริกา อวะภาค นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Department for Agrobiotechnology (IFA-Tulln), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, ประเทศออสเตรีย (11/2561 , 04/2562 – 05/2562)

นางสาวเสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Institute of Sciences of Food Production (ISPA), National Research Council (CNR) ประเทศอิตาลี (30/09/2561 – 15/12/2561)