เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

บันทึกนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ทวีปยุโรป

นางสาวเสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ Institute of Sciences of Food Production (ISPA), National Research Council (CNR) ประเทศอิตาลี (30/09/2561 – 15/12/2561)

ทวีปอเมริกาเหนือ

ว่าที่ ร.ท. เฉลิมรัช นนทะภา นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ York University ประเทศแคนาดา (01/10/2562 – 25/03/2563)

นางสาวนันท์ณภัส บันลือสมบัติกูล นักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ที่ University of Florida และ UC San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา  (30/03/2560 – 08/05/2560)