เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

สารจากคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ปัจจุบันคณะมีความก้าวหน้ามากขึ้น และมีหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวม 48 หลักสูตร ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกในมิติด้านต่างๆ  ภายใต้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 234 คน และสายสนับสนุน 129 คน ที่สนับสนุนให้คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขา สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม จากบรรยากาศแห่ง Innovation Community เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งปัญญา ที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสังคมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคณะมีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีกำลังสติปัญญาที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเกิดโรคระบาด ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึง แต่สิ่งสำคัญคือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ช่วยให้มนุษย์สามารถรอดพ้นจากภัยที่ท้าทาย และในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่อุดมด้วยปัญญาจะต้องปรับตัวให้ก้าวทันและนำยุคสมัยในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้

ในระยะถัดไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่ระดับสากล ผู้นำที่พัฒนาสังคมให้ทันยุคสมัยใหม่ พร้อมมีทักษะและคุณค่าต่อสังคม ที่ปัญญาในการแก้ไขและรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และอยู่ร่วมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์ปัญหาข้างหน้าได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นองค์กรแห่งปัญญา แห่งสังคม ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานด้วยความโปร่งใส และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานเป็นทีม และบูรณาการระหว่างศาสตร์ ช่วยกันขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี