เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

สารจากคณบดี

ก้าวเดินเคียงข้างสังคมเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรจะเป็นแหล่งน้ำของปวงชนซึ่งย่อมต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2529 ด้วยปณิธานที่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บริการสังคมทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา คณะฯ ของเรามีอายุครบ 34 ปีแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะฯ เริ่มต้นจากเพียง 5 สาขา และขยายตัวเป็น 10 สาขาในปัจจุบัน เราเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 34 ปีที่ผ่านมา ด้วยความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณาจารย์ เราสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของสังคม และก่อเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมมากมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของประเทศและทิศทางการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของโลก และแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ในปีพ.ศ. 2529 ผมได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ด้วยความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และสาขาวิชาฯ ซึ่งคณะฯ มีคะแนนสอบเข้าสูงมากในขณะนั้น บัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นแรกของคณะฯ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะตอบแทนบุณคุณให้กับคณะฯ ผมและทีมผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้คณะฯ ของเราพัฒนาก้าวหน้า บริหารงานด้วยความโปร่งใส รักษาคุณภาพของบัณฑิต และคงความเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตแห่งรั้วแม่โดมต่อไป ผมหวังว่าชาววิทย์ มธ. จะช่วยกันพัฒนาคณะฯ ของเราให้ยืนหยัด เข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะรับใช้สังคมให้ผาสุกไปด้วยกัน

เราจะเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ผู้นำยุคใหม่ที่มีแนวคิดเชิงธุกิจและนวัตกรรม (Science for Business & Innovation) เป็นผู้สร้างสรรค์ ให้บริการกับสังคม ตามแนวการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ และในขณะเดียวกันเราไม่ลืมที่จะผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่จะออกไปรับใช้สังคม สามารถผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปความรู้เชิงสังคมเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้โลกมนุษย์เราอยู่ได้อย่างสมดุลย์และผาสุก คณะฯ ของเราย่อมจะเป็นบ่อน้ำสำหรับทุกคน ตามปณิธานของรั้วแม่โดม

ผมอยากเชิญชวนให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกัน ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯ ทุกรุ่น หากเราทำได้สำเร็จ ไม่ใช่จะเป็นเพียงรางวัลในการทำงานสำหรับผม หากแต่ความสำเร็จนี้จะคงอยู่กับคณะฯ ของเรา และเป็นความภาคภูมิใจสำหรับพวกเราทุกคนด้วยครับ

 

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
คณบดี
6 พฤษภาคม 2563