เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

การบริหารงาน

เลขานุการและหัวหน้างาน

คุณโนรี เทียนขวัญ

เลขานุการคณะฯ
 0-2564-4440 ต่อ 2009
tnoree@tu.ac.th

คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 0-2564-4440 ต่อ 2020
 tusunan@hotmail.com

คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 0-2564-4440 ต่อ 2021
 junphuang@gmail.com

คุณจิณห์นิภา พลสงคราม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศและการคลัง
 0-2564-4440 ต่อ 2018
 sulapee58@gmail.com

คุณสิรินันท์ ตรีนันทวัน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและกิจการนักศึกษา
 0-2564-4440 ต่อ 
 

หัวหน้าหมวด

คุณครรชิต วิริยาพันธ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา
 0-2564-4440 ต่อ 2094
 grad@sci.tu.ac.th

คุณกาญจนา ทองเต็ม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 0-2564-4440 ต่อ 2020
 tkanjana@staff.tu.ac.th

คุณไชยรัตน์ ไวยลาภ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
 0-2564-4440 ต่อ 2067
 chairat_w@sci.tu.ac.th

คุณพรศิริ สุทธิธรรม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการเงินและบัญชี
 0-2564-4440 ต่อ 2015
 spornsir@staff.tu.ac.th

คุณปณิชา สถาวรศีลพร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดพัสดุ
 0-2564-4440 ต่อ 2018
 spanisha@staff.tu.ac.th

คุณปวีณา บินสอาด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบริหารบุคคลและธุรการ
 0-2564-4440 ต่อ 2014
 paweena_b@sci.tu.ac.th

คุณชัชชนก รัตนกิจภิญโญ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดแผนและประกันคุณภาพ
 0-2564-4440 ต่อ 2019
 rchatcha@staff.tu.ac.th

คุณมงคล วาวตะคุ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหมวดอาคารสถานที
 0-2564-4440 ต่อ 2012