เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ทำเนียบคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2563 – 2565

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2560 – 2562

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2555 – 2560 และ 2562 – 2563

รองศาสตราจารย์ สายทอง อมรวิเชษฐ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2552 – 2554

 

รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2548 – 2551

รองศาสตราจารย์ วีนัส พีชวณิชย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2539 – 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวลจันทร์ อินทรวิชะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2536 – 2538

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2533 – 2535 , 2542 – 2545 , และ 2545 – 2548 

ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2530 – 2532

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529