ผลงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564 ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564...

ผลงานวิจัย สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา

สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา A simple test for difference of means in meta-analysis without study-specific variance information อาจารย์ ดร.ภทรวรรณ  แสงนวกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ บทคัดย่อ...

ผลงานวิจัย ศึกษาผลของยางธรรมชาติมาลิเอตอิพ็อกซิไดซ์เป็นสารเคลือบผิวในพอลิเมอร์ชีวภาพ

ศึกษาผลของยางธรรมชาติมาลิเอตอิพ็อกซิไดซ์เป็นสารเคลือบผิวในพอลิเมอร์ชีวภาพ Influence of maleate epoxidized natual rubber as coating material for biopolymer รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ สาขาวิชาเคมี บทคัดย่อ (ภาษาไทย) วัสดุเชิงประกอบทางชีวภาพ...

ผลงานวิจัย คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Lactobacillus plantarum BCC47723 และ Bacillus subtilis BCC42005

คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Lactobacillus plantarum BCC47723 และ Bacillus subtilis BCC42005 Probiotic Properties of Lactobacillus plantarum BCC47723 and Bacillus subtilis BCC42005 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวันวี เพชรคงแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...

ผลงานวิจัย การย้อมเอโซอิกและการต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตของ ผ้าไหมด้วยสารพอลิฟีนอลจากพืช

การย้อมเอโซอิกและการต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตของ ผ้าไหมด้วยสารพอลิฟีนอลจากพืช Azoic Dyeing and Ultraviolet Protection of Silk using Plant Polyphenols ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา วุฒิกานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ Abstract This study investigated azoic dyeing...

ผลงานวิจัย การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเคลือบด้วยโปรตีนกาวไหม ส้าหรับกำจัดสีย้อมจากน้ำ

การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเคลือบด้วยโปรตีนกาวไหมส้าหรับกำจัดสีย้อมจากน้ำ Development of silk sericin-capped magnetic nanoparticles for dye removal from water โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ บทคัดย่อ (ภาษาไทย)...

ผลงานวิจัย การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยผักตบชวาและโฟมพอลิยูริเทนเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซึมน้ำมัน

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยผักตบชวาและโฟมพอลิยูริเทนเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซึมน้ำมัน Development of cellulose from water-hyacinth (Eichhornia crassipes) and polyurethane foam sponge based composite for oil adsorption โดย รองศาสตราจารย์...

ผลงานวิจัย การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังให้มีประจุบวกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก

การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังให้มีประจุบวกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก Modification of cationic cassava starch and its application for microalgal harvesting โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บทคัดย่อ (ภาษาไทย)...

ผลงานวิจัย การเตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างระดับนาโนเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยเทคนิคโซลเจล

การเตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ในโครงสร้างระดับนาโนเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยเทคนิคโซลเจล Preparation of Titanium Dioxide Films in Nanostructure for Using as Photocatalyst by Sol-Gel Technique โดย อาจารย์ ดร.สายัณฆ์ ผุดวัฒน์ สาขาสาขาวิชาฟิสิกส์ บทคัดย่อ...

ผลงานวิจัย การปลูกแกรฟีนบนเหล็กสเตนเลสด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นแหล่งคาร์บอน

การปลูกแกรฟีนบนเหล็กสเตนเลสด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นแหล่งคาร์บอน The growth of graphene on stainless steel by thermal chemical vapor deposition using soybean oil as a carbon source. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรฆวัชร  รวมไมตรี...