เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS)

สาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรสำหรับศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์
และยังมีหลักสูตรเชิงนวัตกรรมซึ่งเน้นการเรียนรู้ที่ผสมผสานหลายศาสตร์ อย่างคณิตศาสตร์การจัดการ และวิทยาการประกันภัย เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะกระบวนการคิดที่มีเหตุและผล และสามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในสายงานต่างๆ อาทิ การวางแผนและพัฒนา โลจิสติกส์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน

สาขาวิชาฟิสิกส์ (DEPARTMENT OF PHYSICS)

ครอบคลุมการเรียนรู้ฟิสิกส์บริสุทธิ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายหลักการทางทฤษฎีและทดลองปฏิบัติได้ เน้นเรียนทางด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้า การคิดและวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเรียนรู้ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรดิจิตอล และการประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมี (DEPARTMENT OF CHEMISTRY)

ผสมผสานศาสตร์เคมีบริสุทธ์และเคมีประยุกต์เข้าด้วยกัน หลักสูตรเน้นศึกษาและทำความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัวเราว่ามีลักษณะ ประกอบด้วยอะไร มีโครงสร้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีคุณมีโทษอย่างไร ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีสามารถต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น การพัฒนายา และนาโนเทคโนโลยี และสามารถพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE)

สาขาวิชานี้มีชื่อเสียงมายาวนาน จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ศึกษาลงลึกให้รู้จริงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานอย่างดีให้นำไปประยุกต์ต่อยอดในวิชาเลือกเฉพาะทางอื่นๆ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ และวิทยาการข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการมุ่งสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพในองค์กรหรือธุรกิจได้หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (DEPARTMENT OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY)

มุ่งศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและสัตว์ ทั้งภาคบรรยายควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพและวางแผนทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE)

สาขาวิชาที่มีความโดดเด่นของคณะ มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทือน การจัดการขยะ การจัดการสารพิษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หากเรียนจบสามารถทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกด้าน และมีงานของทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับแน่นอน เพราะปัจจุบันประเทศไทยขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (DEPARTMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY)

สาขานี้มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและงานศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบทอันเป็นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและชนบทอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน หากเรียนจบสาขานี้สามารถทำงานการบริการวิชาการสู่สังคมในเรื่องระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (DEPARTMENT OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)

สาขานี้จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น ไปพร้อมกับการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หรือต่อยอดกับการทำงานหรือธุรกิจของตนเองในอนาคตได้

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

สาขาวิชานี้จัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบครบวงจร ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง สามารถประกอบอาชีพหลากหลาย อาทิ นักวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ นักวิจัยและพัฒนา (R&D) ในหน่วยงานด้านการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม งานควบคุมกระบวนการผลิตและการตลาด

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ (DEPARTMENT OF MATERIALS AND TEXTILE TECHNOLOGY)

สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวอุตสาหกรรมสิ่งทอ สิ่งทอเทคนิค เครื่องนุ่งห่ม การผลิต การออกแบบดีไซน์ คุณสมบัติของวัสดุ และการใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุทางวิศวกรรม การแพทย์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งทอคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่น สิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษ การพัฒนาด้านการออกแบบ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สามารถประกอบอาชีพ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยนักวิชาการ และผู้ประกอบการ และมีตลาดงานรองรับแน่นอน เพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของชาติและยังขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

คณะวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์

ศาสตร์ประกันภัย