เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ฝ่ายบริหารคณะ

คณะผู้บริหาร

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 02-5644440 ต่อ 2076 
supet@tu.ac.th

รศ. ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
 
thep@tu.ac.th

รศ. ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ
 0-2564-4495 ต่อ 2070
peerasak73@hotmail.com

รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 
wutiphol@tu.ac.th

รศ. ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
sarute@tu.ac.th

รศ. ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
 02-564-4440 ต่อ 2101 กด 116
wararit@tu.ac.th

รศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
rtanit@tu.ac.th

ผศ. ดร.ธนิกา หุตะกมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
 02-564-4440 ต่อ 2006
 Thanika@tu.ac.th

ผศ. ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
 02-564-4440 ต่อ 2068
krittiya23@tu.ac.th

ผศ. ดร.สุพัตรา สุภาวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 02-564-4440 ต่อ 2068
supat29@tu.ac.th

ผศ. ดร.ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
 02-564-4440 ต่อ 2602
thi_inp@tu.ac.th

ผศ. ดร.บุปผา เพชรรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 

อาจารย์ ดร.เปรมปรียา มณเฑียรทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
papong@tu.ac.th

ผศ. ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
 
papong@tu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 0-2564-4495 ต่อ 2070
wilawan@cs.tu.ac.th

รศ.ดร.เรวัตร ใจสุทธิ

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 0-2564-4440 ต่อ 2550
rewat_j@sci.tu.ac.th

ผศ.ดร.พรชัย หาระโคตร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 
 

ผศ.ณัฐพล จันทร์แก้ว

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
02-564-4440 ต่อ 2300
Nutthapol.gis2me@gmail.com 

ผศ.ดร.พีระ อัจฉราเสถียร

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเคมี
 0-2564-4440 ต่อ 2409
 

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 0-2564-4440 ต่อ 2200
 

รศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 0-2564-4440 ต่อ 2454
 

ผศ.ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0-2564-4440-59 ต่อ 2037
peamsuk_s@hotmail.com

อ.เสรณี ศรีสุข

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
 02-564-440 ต่อ 2606
 seranee@tu.ac.th

รศ.ดร.สุพัชระ คงนวน

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
02-564-4440 – 59 ext 2101 – 3 Press 107
 supachara@mathstat.sci.tu.ac.th