เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ฝ่ายบริหารคณะ

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 0-2564-4495 ต่อ 2000
 nuttanon@tu.ac.th

รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 0-2564-4495 ต่อ 2070
warang@tu.ac.th

ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการคลัง
 0-2564-4495 ต่อ 2070
wilawan@cs.tu.ac.th

อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
 0-2564-4495 ต่อ 2001
nopparat@tu.ac.th

รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 

รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
 0-2564-4495 ต่อ 2101-3 ต่อ 403
wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th

ผศ.ดร.นิรมล ศากยวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
 0-2564-4495 ต่อ 2068
niramol@tu.ac.th

ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 0-2564-4495 ต่อ 2068
 krittiya23@tu.ac.th

อ.ธนิกา หุตะกมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 0-2564-4495 ต่อ 2604
thanika.hutakamol@gmail.com

ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 0-2564-4495 ต่อ 1222
rattanat@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
 0-2564-4495 ต่อ 2840
sosuwa@yahoo.com

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
 0-2564-4495 ต่อ 1222
wanidap@cs.tu.ac.th

รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
 rtanit@tu.ac.th

ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง
 05-4237-9999 ต่อ 5626
papong@staff.tu.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 0-2564-4440-59 ต่อ 2037
t_prapasri@outlook.com

ผศ.ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 0-2564-4440 ต่อ 2350
 sniparat@hotmail.com

ผศ.ดร.ยิ่งยศ อินฟ้าแสง

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 0-2564-4440 ต่อ 2550
yingyot@tu.ac.th

ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 
 

รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเคมี
 0-2564-4440 ต่อ 2409
nyoungvises@hotmail.com

อ.ดร.สุริยะกิจ ย่อมมี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 0-2564-4440 ต่อ 2200
 suriyakit@yahoo.com

อ.ดร.รัฐดา จันทร์กลั่น

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 0-2564-4440 ต่อ 2452
 klanruth@yahoo.com

ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 0-2564-4440 ต่อ 2452
 pansuwan@mathstat.sci.tu.ac.th

อ.เสรณี ศรีสุข

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
 02-564-440 ต่อ 2606
 seranee@tu.ac.th

อ.สิริกันยา นิลพานิช

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 0-2986-9156 ต่อ 218
skn@cs.tu.ac.th