เปลี่ยนภาษา:  English

ขอเชิญร่วมบริจาค ทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมบริจาค ทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถนำไป “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า”

ขอเชิญร่วมบริจาค ทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถนำไป “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า”

 

สามารถบริจาคได้โดยการสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่นี่ 

ชื่อบัญชี : ทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี  091-0-48557-2

โดยมีกองทุน  2  กองทุน  ดังนี้

 

1.  ทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีกรณีฉุกเฉิน  โดยเกิดเหตุหรือภัยแก่ตน อันกระทบต่อฐานะทางการเงินและอาจเกิดผลเสียต่อการศึกษาได้  โดยให้แก่นักศึกษารายละไม่เกิน 20,000 บาทต่อ1 คนต่อ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
ข. เกิดภัยพิบัติแก่ครอบครัว เช่น อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุร้ายแรง
ค. เกิดเหตุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย
ง. นักศึกษาทุพพลภาพระหว่างการศึกษา

 

2.  ทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีกรณีขาดสภาพคล่องทางการเงินแบบเฉียบพลัน  โดยให้ทุนนักศึกษารายละ  5,000-10,000 บาทต่อ 1 คน ต่อ 1 ภาคการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะถูกเลิกจ้างงาน/พักงาน หรือถูกลดเงินเดือน
ข. กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการหารายได้เสริม

 

โดยรายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ในประกาศทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีกรณีฉุกเฉินและกรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน  ไว้ใน ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564