ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

30 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะฯที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ทั้งสิ้น 22 โครงการ ดังต่อไปนี้