คณบดี ทีมบริหาร และคณาจารย์ SCI-TU เข้าเยี่ยมชมและค้นหาความร่วมมือเชิงวิชาการและ วิจัยกับกลุ่มวิจัยของ สวทช. จาก BIOTEC และ NBT

23 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันนี้ (23 มกราคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาเคมี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าเยี่ยมชมและค้นหาความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัยกับกลุ่มวิจัยของ สวทช. จาก BIOTEC และ NBT จำนวน 3 กลุ่มวิจัย

– กลุ่มวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร
– กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์
– กลุ่มวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

.