คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2 ก.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณโชน โสภณพนิช และคุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน หัวหน้าขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณวิวัฒน์ อมรรัตนพันธ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นพยาน

ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหาร SCI TU คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เข้าร่วมงานด้วย

บันทึกข้อตกลงมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านประกันชีวิตระหว่างหน่วยงาน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาที่สนใจด้านประกันชีวิต สนับสนุนด้านการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษ และทำงานวิจัยด้านประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมฝึกงานประจำปี การศึกษา และกิจกรรมฝึกงานสหกิจศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา