คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษจนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2564

1 ต.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษจนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2564

เนื่องจากปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 33) โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้