คุณจิตติพัฒน์ สงวนสิน และคุณโสภา อยู่เปรม บุคลากร SCI-TU “เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565”

4 เม.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566

ในปีนี้ คุณจิตติพัฒน์ สงวนสิน และคุณโสภา อยู่เปรม บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ รศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คุณโนรี เทียนขวัญ เลขานุการคณะฯ และคุณนิรัช ร่มเย็น ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งสองท่านอีกด้วย

____________________________________

#37ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#SCITU
#ScienceAndTechnology #Thammasat

Facebook : : Science & Technology Thammasat University Official

Youtube : Science and Technology Thammasat University