เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ค่านิยมหลัก

ค่านิยม

SCI TU ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเกิดพฤติกรรมตามค่านิยม SCI TU

SCITU

S  = Sustainability ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
C  = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์
I   = Innovation มุ่งสร้างนวัตกรรม
T  = Transformation พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
U  = Unity พร้อมร่วมมือร่วมใจ