ประกวดราคาซื้อชุดระบบฝึกปฏิบัติการพัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมเพื่อควบคุมการเข้าพื้นที่ด้วย การมองเห็นและคัดกรองเชิงแอคทีฟ ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง