ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การบันทึกและรับส่งข้อมูลการตรวจวัดความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.ย. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง