ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจําลองแสงอาทิตย์ ขนาด 4×4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.ย. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง