ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีของพื้นผิววัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง