ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสภาวะจริง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง