ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและระบบนิเวศน์เกษตร อินทรีย์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง