ประกวดราคาซื้อเครื่องจําลองสถานการณ์เสมือนจริงแบบฝังตัวโดยสมบูรณ์และมีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง