ประกวดราคาซื้อเครื่องฝังตัวอย่างในบล็อกพาราฟิน (Embedder center) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง