ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC) และไนโตรเจน (TNb) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ส.ค. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง