ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ส.ค. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง