ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดหาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง