เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS 64 รอบ 1.1 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่