ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำ แห้งแบบพ่นฝอยสำ หรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ส.ค. 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำ แห้งแบบพ่นฝอยสำ หรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ตำ บล
คลองหนึ่ง อำ เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)