เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาเอก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-24 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิสมัครได้
 • ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  – IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • ในกรณีท่ีผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีความโดดเด่นใน เร่ืองคุณสมบัติการศึกษา มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการได้ระดับดีมาก ซึ่ง หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถรับเข้าศึกษาได้แบบมีเงื่อนไขโดยถือว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ คือ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  – IELTS 4.5 ขึ้นไป
  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต:

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 25,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คุณมาลัย แก้วกลิ่น
 089–775–2636
 malai@mathstat.sci.tu.ac.th
 TU-Ph.D.-Mathematics

 

 

คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

หัวข้องานวิจัย

 • รากฐานทางคณิตศาสตร์
 • พีชคณิต
 • คณิตศาสตร์เชิงการวิเคราะห์
 • เรขาคณิต
 • ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงอนุพันธ์
 • เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและทฤษฎีกราฟ
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • อาจารย์ทุกระดับชั้น
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ
 • ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

หัวข้องานวิจัย

 • รากฐานทางคณิตศาสตร์
 • พีชคณิต
 • คณิตศาสตร์เชิงการวิเคราะห์
 • เรขาคณิต
 • ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงอนุพันธ์
 • เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและทฤษฎีกราฟ
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • อาจารย์ทุกระดับชั้น
 • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ
 • ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-24 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1 หรือ 2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิสมัครได้
 • ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ TU-GET หรือ IELTS (ผลสอบ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  – IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • ในกรณีท่ีผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีความโดดเด่นใน เร่ืองคุณสมบัติการศึกษา มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการได้ระดับดีมาก ซึ่ง หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถรับเข้าศึกษาได้แบบมีเงื่อนไขโดยถือว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ คือ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
  – TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL–ITP 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน หรือ
  – TU-GET (Paper-based) 400 คะแนนข้ึนไป หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  – IELTS 4.5 ขึ้นไป
  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ให้ยกเว้นการส่งผลสอบภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต:

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
– ศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 25,600 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

คุณมาลัย แก้วกลิ่น
 089–775–2636
 malai@mathstat.sci.tu.ac.th
 TU-Ph.D.-Mathematics