เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรทวิภาษา)

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1. สำเร็จปริญญาโททั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
1.2 หากไม่ได้สำเร็จปริญญาโทในสาขาวิชาตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. สำเร็จการศึกษา ปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาตามข้อ 1.1 หรือ
ข. มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีผลงานวิชาการ เช่น รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ

2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00) หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกโดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) และคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันท์ยอมรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและสะท้อนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำวิจัยต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้

3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา มหาบัณฑิตที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยอาจเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกโดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) และคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันท์ยอมรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและ สะท้อนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำวิจัยต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้

4. ต้องมีส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ Internet-based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.5 ขึ้นไป (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือได้ผลการทดสอบภาษาต่างประเทศเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา

5. ผู้เข้าศึกษาต้องมีบทความแสดงหัวข้อวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาเอก

6. ผู้เข้าศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ฉบับ

7. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1.- 4. จะสามารถสมัครได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกก่อนเท่านั้น

จำนวนหน่วยกิต:

โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต
รวม                48 หน่วยกิต

แผนการศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
วิชาบังคับ          8 หน่วยกิต
วิชาเลือก            9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต
รวม                53 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 27,300 บาท/เทอม

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
พัชรัตน์  มีมะโน
 meemano@staff.tu.ac.th
0-2564-4440-59 ต่อ 2157 ต่อ 105

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 scw@cs.tu.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง
 rattanat@staff.tu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.cs.tu.ac.th/course.php?gid=38

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออกแบบโดยคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น

 • ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Systems)
 • ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 • ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดรับกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพร้อมจะเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

หลักสูตรมีแผนการเรียนการสอน 2 ลักษณะ คือ แบบ 1.1 ซึ่งไม่มีการศึกษารายวิชา เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ และ แบบ 2.1 ซึ่งมีการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาทั้งสองแบบจะต้องศึกษาเต็มเวลา มีระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนระเบียบวิธีวิจัยสำหรับหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนเชิงวิชาการ และการสัมมนาอภิปรายองค์ความรู้และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจากงานวิจัยระดับนานาชาติ และมีวิชาที่สามารถเลือกศึกษาเชิงลึกได้ตามความสนใจในหลากหลายหมวดวิชา ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย วิทยาการข้อมูล ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น

 • เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Technologies)
 • ระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวไซเบอร์ (Cyber Security and Privacy)
 • การคำนวณเชิงขนานและการคำนวณแบบเร่งความเร็ว (Parallel and Accelerated Computing)
 • การประมวลผลแบบเมฆและการสร้างระบบทางคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์แบบกำหนด (Cloud Computing and Software-Defined Infrastructure)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์เน้นการใช้แบบจำลอง (Model-based Software Engineering)
 • วิศวกรรมประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (User Experience Engineering)
 • ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
 • ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced Artificial Intelligence)
 • การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Storage and Analytics)

หัวข้องานวิจัย

 • Artificial Intelligence and Machine Learning
 • Data Science and Visualization
 • Cloud Computing
 • Computer Vision and Image Analysis
 • High Performance Computing
 • Computer Networks
 • Human Computer Interaction (UI/UX)
 • Scalable and Fault Tolerant Distributed Systems
 • Mobile and Edge Computing
 • Software Engineering
 • Information Systems and Databases
 • and more

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • Computer Scientists and Researchers
 • University Lecturers
 • System Analysts
 • Software Developers
 • IT specialists
 • Managers of an IT Project
 • Managers of a Software Development Project
 • Managers of an IT department
 • Consultants
 • Big Data Analysts
 • System Administrators for Cloud Data Center or large-scale computer systems
 • Software Engineers
 • Data Recovery Planners

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถไปแลกเปลี่ยนทำวิจัยกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณาจารย์ในหลักสูตร อาทิ NECTEC ประเทศไทย, INESC TEC ประเทศโปรตุเกส, AIST ประเทศญี่ปุ่น, NCHC ประเทศไต้หวัน, UCSD และ UF ประเทศสหรัฐอเมริกา

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ออกแบบโดยคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น

 • ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Systems)
 • ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 • ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดรับกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพร้อมจะเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

หลักสูตรมีแผนการเรียนการสอน 2 ลักษณะ คือ แบบ 1.1 ซึ่งไม่มีการศึกษารายวิชา เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ และ แบบ 2.1 ซึ่งมีการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาทั้งสองแบบจะต้องศึกษาเต็มเวลา มีระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนระเบียบวิธีวิจัยสำหรับหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนเชิงวิชาการ และการสัมมนาอภิปรายองค์ความรู้และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจากงานวิจัยระดับนานาชาติ และมีวิชาที่สามารถเลือกศึกษาเชิงลึกได้ตามความสนใจในหลากหลายหมวดวิชา ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย วิทยาการข้อมูล ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น

 • เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Technologies)
 • ระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวไซเบอร์ (Cyber Security and Privacy)
 • การคำนวณเชิงขนานและการคำนวณแบบเร่งความเร็ว (Parallel and Accelerated Computing)
 • การประมวลผลแบบเมฆและการสร้างระบบทางคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์แบบกำหนด (Cloud Computing and Software-Defined Infrastructure)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์เน้นการใช้แบบจำลอง (Model-based Software Engineering)
 • วิศวกรรมประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (User Experience Engineering)
 • ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
 • ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced Artificial Intelligence)
 • การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Storage and Analytics)

หัวข้องานวิจัย

 • Artificial Intelligence and Machine Learning
 • Data Science and Visualization
 • Cloud Computing
 • Computer Vision and Image Analysis
 • High Performance Computing
 • Computer Networks
 • Human Computer Interaction (UI/UX)
 • Scalable and Fault Tolerant Distributed Systems
 • Mobile and Edge Computing
 • Software Engineering
 • Information Systems and Databases
 • and more

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • Computer Scientists and Researchers
 • University Lecturers
 • System Analysts
 • Software Developers
 • IT specialists
 • Managers of an IT Project
 • Managers of a Software Development Project
 • Managers of an IT department
 • Consultants
 • Big Data Analysts
 • System Administrators for Cloud Data Center or large-scale computer systems
 • Software Engineers
 • Data Recovery Planners

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถไปแลกเปลี่ยนทำวิจัยกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณาจารย์ในหลักสูตร อาทิ NECTEC ประเทศไทย, INESC TEC ประเทศโปรตุเกส, AIST ประเทศญี่ปุ่น, NCHC ประเทศไต้หวัน, UCSD และ UF ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1. สำเร็จปริญญาโททั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
1.2 หากไม่ได้สำเร็จปริญญาโทในสาขาวิชาตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. สำเร็จการศึกษา ปริญญาใดปริญญาหนึ่งทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาตามข้อ 1.1 หรือ
ข. มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีผลงานวิชาการ เช่น รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ

2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (ในค่าระดับสูงสุด 4.00) หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกโดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) และคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันท์ยอมรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและสะท้อนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำวิจัยต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้

3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา มหาบัณฑิตที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยอาจเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกโดยกรรมการจะพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Peer Review) และคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอกลงมติเอกฉันท์ยอมรับผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและ สะท้อนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำวิจัยต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้

4. ต้องมีส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ Internet-based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.5 ขึ้นไป (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรือได้ผลการทดสอบภาษาต่างประเทศเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา

5. ผู้เข้าศึกษาต้องมีบทความแสดงหัวข้อวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาเอก

6. ผู้เข้าศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ฉบับ

7. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1.- 4. จะสามารถสมัครได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกก่อนเท่านั้น

จำนวนหน่วยกิต:

โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต
รวม                48 หน่วยกิต

แผนการศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
วิชาบังคับ          8 หน่วยกิต
วิชาเลือก            9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต
รวม                53 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 27,300 บาท/เทอม

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
พัชรัตน์  มีมะโน
 meemano@staff.tu.ac.th
0-2564-4440-59 ต่อ 2157 ต่อ 105

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 scw@cs.tu.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง
 rattanat@staff.tu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.cs.tu.ac.th/course.php?gid=38