เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และได้เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

  (2) ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

จำนวนหน่วยกิต:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  วิชาหลัก 12 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 20,500 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440 ต่อ 2488
  wchuaboon@gmail.com

  TUorganic

 

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 10 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการจัดการองค์กรและสังคม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาในการเรียนและการทำวิจัยอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในบางหัวข้องานวิจัยอาจมีการร่วมงานกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ  นักศึกษาที่มีศักยภาพอาจได้โอกาสในการทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

ในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  1 ชิ้น ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ หรือตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และได้ศึกษาหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

หัวข้องานวิจัย

 • เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการเกษตรอินทรีย์
 • มาตรฐานและข้อกำหนดการผลิตพืช
 • ธาตุอาหาร และการปรับปรุงบำรุงดิน
 • อารักขาพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์
 • การตลาดและการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง
 • นักวิชาการเกษตร หรือส่งเสริมการเกษตร
 • นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจทางด้านการเกษตรอินทรีย์
 • นักพัฒนาและผู้ประสานงานท้องถิ่น
 • อาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

“คณิตศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นสร้างรากฐานที่มั่นคงในคณิตศาสตร์ทางการเงินซึ่งนำไปสู่อาชีพในภาคการเงินหรือเพื่อการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินขั้นสูงสำหรับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน ” บนหลักวิชาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยมีวิชาหลักทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และมีวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงิน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบัญชีเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมและการเงิน ความน่าจะเป็นและกระบวนการ
สโทแคสติกประยุกต์เบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและตัวแบบเครือข่าย ทฤษฎีเกม เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาบังคับที่ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัย ได้แก่รายโครงงานพิเศษ1-2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้วยวิชาฝึกงาน และเพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยผ่านการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการได้งานที่ดีหลังสำเร็จการศึกษา

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
ชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • วาณิชธนากร
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • งานด้านการประกันภัย
 • นักลงทุนอิสระ
 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินในองค์กร
Mathematics is the seed of successful innovation

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • ค่าหน่วยกิตละ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,000 บาท
  (เฉพาะภาคการศึกษาแรกของทุกปี)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th

  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU