เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และได้เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

  (2) ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

จำนวนหน่วยกิต:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  วิชาหลัก 12 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 20,500 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440 ต่อ 2488
  wchuaboon@gmail.com

  TUorganic

 

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 10 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการจัดการองค์กรและสังคม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาในการเรียนและการทำวิจัยอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในบางหัวข้องานวิจัยอาจมีการร่วมงานกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ  นักศึกษาที่มีศักยภาพอาจได้โอกาสในการทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

ในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  1 ชิ้น ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ หรือตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และได้ศึกษาหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

หัวข้องานวิจัย

 • เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการเกษตรอินทรีย์
 • มาตรฐานและข้อกำหนดการผลิตพืช
 • ธาตุอาหาร และการปรับปรุงบำรุงดิน
 • อารักขาพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์
 • การตลาดและการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง
 • นักวิชาการเกษตร หรือส่งเสริมการเกษตร
 • นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจทางด้านการเกษตรอินทรีย์
 • นักพัฒนาและผู้ประสานงานท้องถิ่น
 • อาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 10 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการจัดการองค์กรและสังคม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาในการเรียนและการทำวิจัยอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในบางหัวข้องานวิจัยอาจมีการร่วมงานกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ  นักศึกษาที่มีศักยภาพอาจได้โอกาสในการทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

ในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  1 ชิ้น ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ หรือตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และได้ศึกษาหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

หัวข้องานวิจัย

 • เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการเกษตรอินทรีย์
 • มาตรฐานและข้อกำหนดการผลิตพืช
 • ธาตุอาหาร และการปรับปรุงบำรุงดิน
 • อารักขาพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์
 • การตลาดและการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง
 • นักวิชาการเกษตร หรือส่งเสริมการเกษตร
 • นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจทางด้านการเกษตรอินทรีย์
 • นักพัฒนาและผู้ประสานงานท้องถิ่น
 • อาชีพอิสระ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และได้เกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ระบุในหลักสูตรของแต่ละสถาบันไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

  (2) ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ในกรณีที่มีผู้สมัครประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

จำนวนหน่วยกิต:

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
  วิชาหลัก 12 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 20,500 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-564-4440 ต่อ 2488
  wchuaboon@gmail.com

  TUorganic