พบกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

8 ต.ค. 2021 | Blog

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พบกับวิชาหลากหลายตอบโจทย์การทำงานในอนาคต ศึกษาทั้งพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร โลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น ไปจนถึงการตลาดอาหาร

เมื่อเรียนจบได้ความครบถ้วนมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับพื้นฐานทางธุรกิจ มีความพร้อมทั้งการทำงานในระดับโรงงานอุตสาหกรรมนำไปต่อยอดทำธุรกิจส่วนตัวได้

ดูรายละเอียดสาขาเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3jMXSft

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU