พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16 มี.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคุณฮิเดะโยชิ คามิกาตะ กรรมการอำนวยการ เป็นตัวแทนฝั่งบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงฯฉบับนี้ มุ่งเน้นด้านการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สำหรับนักศึกษาสาขาสถิติ วิชาเอกสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไอโออิเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในด้านการใช้ข้อมูลและสถิติในการทำงานด้านประกันภัย ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และยังมีโอกาสได้ร่วมฝึกงานกับองค์กรต่างชาติ ทราบถึงวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างประสบการณ์และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้สามารถทำงานได้จริงหลังจบการศึกษา

นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย